האם רשאי נהג מונית להעלות נוסעים בתחום התמרורים האוסרים עצירה או חנייה?