האם החובות והאיסורים החלים על רכב מסחרי חלים גם על רכב משא?