מאיזה משקל של גרור ושל נתמך חובה להתקין בהם בלם עצמאי?