על פי הקבוע בחוק, האם יש חשיבות למטען ולסידורו ברכב?