האם רשאי שוטר להפסיק נסיעה של אופניים חשמליים הנוסעים בניגוד להוראות החוק?