אחת הדרישות באשר לציוד החייב להיות ברכב שאושר להסעת תלמידים היא: