על מי מוטלת החובה להכיר את חוקי התנועה ולציית להם?