מה רשאי שוטר לעשות לאחר שמצא כי משקלו של מטען ברכב מסחרי חורג מן המותר?