האם רשאי שוטר להפסיק נסיעה של רכב המוביל מטען שלא בהתאם לחוק?