חובה להחזיק שתי נעלי ביטחון ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-: