עד היכן תוקפו של התמרור המוצב לפניך?

תמונה עבור שאלה 390