האם רשאי שוטר לדרוש מנוהג ברכב לעבור "בדיקת אלכוהול"?