האם בעל אופנוע רשאי להתקין במקום הצמיגים המקוריים צמיגים שמידותיהם שונות?